فرق بين كالاي مرجوعي و كالاي برگشتي بشرح زير است:

كالاي برگشتي جزء صادرات موقت بوده كه براي شركت در نمايشگاه و يا تعمير و يا تكميل به خارج از كشور ارسال و اينك در پايان مهلت صدور موقت به كشور برمي گردد، در حالي كه كالاي مرجوعي يا اعاده به خارج  كالايي است كه به طور كلي قبل از ترخيص از گمرك براي ورود قطعي و يا موقت به هر دليل به خارج از كشور اعاده مي گردد.

ارزش كالاي برگشتي طبق ماده (4) قانون امور گمركي عبارت است از هزينه تعمير و يا تكميل كالا در خارج از كشور، در حالي كه ارزش كالاي مرجوعي طبق ماده (10) قانون امور گمركي تعريف و تعيين مي شود و عبارت از بهاي CIF به علاوه حق ثبت سفارش و ساير هزينه هايي كه تا حصول به اولين دفتر گمركي تعلق مي گيرد، مي باشد.

كالاي برگشتي در صورتي كه تعمير و يا تكميل شده باشد به شرط تعلق، حداكثر معادل 15 درصد از ارزش كارهاي انجام شده را به عنوان حقوق گمركي مي پردازد (سود بازرگاني به آن تعلق نمي گيرد) ضمن اينكه عوارض و هزينه هاي گمركي نيز حسب مورد قابل پرداخت است، در حالي كه به كالاي مرجوعي به هيچ وجه حقوقي تعلق نگرفته و تنها در صورت تعلق مشمول هزينه هاي گمركي مي باشد.

طراحی سایت توسط فراکارانت